alexa

Prof.Dr. Alper Çabuk

Sürdürememenin Dayanılmaz Ağırlığı

Bana göre fiziksel (mekânsal) planlama ve tasarım sadece yaşadığımız yerleri değil, yaşam şeklimizi de şekillendirir

27 Mayıs 2019 08:09
A
a
Bana göre fiziksel (mekânsal) planlama ve tasarım sadece yaşadığımız yerleri değil, yaşam şeklimizi de şekillendirir. Aslında yapılan fiziksel planlama ve tasarım çalışmalarıyla gelecekte nelerle karşılaşacağımızı ve nasıl bir yaşama sahip olacağımızı kestirmek mümkündür. Sıklıkla söylediğim bir şey vardır; geleceğin nasıl olacağını en doğru tahmin etmenin yolu, geleceği kişinin kendinin şekillendirmesidir. İşte bu anlamda fiziksel planlama ve tasarım geleceğimizi şekillendirir. Şu anda ülkemizde karşı karşıya kaldığımız ve önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalacağımız sorunları değerlendirdiğimizde, ülkemizde planlamanın odak noktasının gıda-su ve enerji güvenliği olmasının, gayrimenkule dayalı değil üretime dayalı bir planlama anlayışıyla şekillendirilmesinin son derece önemli olduğunu kestirebiliriz. Yatırımcı, sahip olduğu parayı çeşitli yollarla değerlendirmek ister. Eğer mekansal planlama ve tasarım anlaşınız yatırımcının sahip olduğu parayı gayrimenkule yönlendirmesini sağlayacak şekilde fırsatlar yaratıyorsa, yatırımcı bu anlamda yüksek kar elde edeceğine inanıyorsa, bugün ülkemizde eleştirilmekte olan, kentlerimizi yaşanmaz hale getiren, hızlı ve çarpık kentleşme ve özellikle de düşey mimari ön plana çıkar. Ancak bunun kaçınılması gereken çok önemli bir ekonomik boyutu vardır. Bu yol, yatırımcı açısından kısa sürede bir varlık artışına yol açacağı için çoğu zaman tercih edilecektir. Gayrimenkule dayalı planlama anlayışının ortaya çıkardığı fırsatlar, inşaat süresinde bir istihdam yaratır, ancak sonrasında istihdam yaratacak potansiyeli oldukça düşüktür. Diğer taraftan bu, kalkınma ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Oysa ki, plan kararlarını üretime dayalı bir planlama anlayışına doğru yönlendirdiğinizde, belki de yatırımcı gayrimenkulden kazanacağı kadar hızlı bir gelir artışı sağlayamayacaktır, ancak elde edeceği gelirin sürdürülebilirliği, daha önemlisi yaratacağı istihdam sayesinde genel manada kalkınmanın ve ekonomik büyümenin sürdürebilirliği güvence altına alınmış olacaktır. Üretime dayalı planlama anlayışı, üretime dayalı bir kalkınma anlayışına yol açacak ve bu da yaratacağı istihdam sayesinde, diğer taraftan cari açığı düşürmesi açısından kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.  Ne ekersen, onu biçersin deriz ya, bu anlamda fiziksel planlama ve tasarım ne biçmek istiyorsak ekme aşamasıdır. Doğrudan doğruya ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmayla ilişkilidir.  Eğer yatırımcının yaptığı yatırımlar üretime yeterince yönelmiyorsa, dolayısıyla istihdama yeterince yol açamıyorsa, giderek cari açığınız artacak, gelir dağılımındaki eşitsizlik toplumsal sorunlara yol açacak, neticede toplumsal kırılganlığınız artacaktır. Direnç kazanmanın ya da dirençliliğin önemli yollarından biri kalkınmayı sürdürebilir kılacak yaklaşımlara dayalı bir fiziksel planlama ve tasarım anlayışıyla başlar. Ben, kendi adıma mesleki olarak katkı sağladığım tüm planlama ve tasarım çalışmalarının odağına gıda-suenerji güvenliğini koymaya ve üretime dayalı büyüme arayışını destekleyici plan ve tasarım kararları üretmeye çalışıyorum. Zira küresel iklim değişikliklerine bağlı ortaya çıkan ve yıllar içine giderek artacak olumsuz etkilerle baş edebilmenin de yegâne yolu bugünden dirençliliğimizi artıracak yaklaşımlar doğrultusunda geleceğimizi şekillendirmekten geçiyor. Dirençlilikle ilgili bu ve buna benzer konuların da tartışılacağı Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi Haziran ayında Eskişehir’de gerçekleşecek ve Eskişehir oldukça büyük ve önemli bu bilimsel kongreye ev sahipliği yapacak. Afetlere ve küresel iklim değişikliklerine karşı dirençliliğin tartışılacağı bu uluslararası kongre, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi ev sahipliğinde gerçekleşecek. Kongrede, dirençlilik konusunda aşağıda belirtilen konu başlıklarında akademisyenler ve konunun uzmanları paylaşımlarda bulunma fırsatı yakalayacaklar. 

1 .Afet Risklerinin Azaltılmasında Çok Disiplinli Çalışmalar: Afet tehlikesi belirleme ve haritalama, Tehlike İstatistiği Bilimi ve Veri Arşivleme, Afet risk değerlendirme ve risk haritaları, Hassasiyet Analizi, Afet senaryoları ve Afet Yönetimi Planlaması: Afet Risk ve Zarar Azaltma Planlaması, Acil Durum Müdahale ve Geçici Bakım Planlaması, Yeniden Yapılanma ve İyileştirme Planlaması, Afet Bütünleşik Veri Bankası, Yapısal Risk Azaltma (Güçlendirme ve Kentsel Dönüşüm) mühendislik projeleri, Afet-risklerine dayalı çok-disiplinli mekansal planlama çalışmaları, Dirençliliğin Yönetiminde Akıllı / Güvenli / EkoKentler, Ekolojik Planlama ve Tasarım Yaklaşımına dayalı Mekansal Planlama, Katılımcı Mekansal Planlama Süreçleri ve Dirençlilik, Küresel İklim Değişikliği ve Kentsel Adaptasyon, Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileme ve Mekansal Planlama, Afetlere Dirençlikde İş Sağlığı ve Güvenliği, Doğal Afetler ve İş Güvenliği, Afet ve Acil Durumlar İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 

2. Afet Bilgi Teknolojileri ve Dirençlilik: Erken Uyarı Sistemleri ve Risk Yönetimi, Bilgi Teknolojilerinin Afet Yönetiminde Kullanımı, Uzaktan Algılama Yöntemlerinin Afet Yönetiminde Kullanımı, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Afet Yönetiminde Kullanımı, Acil Uyarı ve Müdahale Sistemleri, Afet İletişimi, Afet Yönetiminde Mühendislik Teknolojileri, Erken uyarı sistemleri ve Risk İletişimi 

3. Sürdürülebilir Yerel ve Bölgesel Kalkınma Çalışmaları ve Dirençlilik: Afet Risk Yönetiminde İktisadi Boyutlar ve Dirençlilik, Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı ve Afet Yönetimi, Dirençlilik ve Kalkınma: Ekonomik güçlendirme, Risk transferi (Afet Sigortası ve Finansal Araçlar), Afet ve inşaat sektörünün ekonomi politiği, Afet ve vergi, Afet, kalkınma ve büyüme, Afet ve gelir dağılımı, İyileştirme sorunları ve Dirençlilik bakımından proje yönetimi 

4. Kent Sosyolojisi ve Dirençlilik 

5. Dezavantajlı Gruplar ve Afet Yönetimi: Engellilere Yönelik Afet Yönetimi, Mültecilere Yönelik Afet Yönetimi, Yaşlılar ve Süreğen Hastalığı Olanlara Yönelik Afet Yönetimi 

6. Toplumsal Dirençlilik için Risk Yönetimi Çalışmaları: Risk İletişim, Halkı Bilinçlendirme ve Hazırlık, Afet ve toplumsal cinsiyet, Dirençlilik ve Gönüllülük: Toplumsal oluşumlar (STKlar) ve Gönüllü yönetimi uygulamaları, Sosyal Medya ve Dirençlilik başarı örnekleri, Dirençlilikte Tatbikat ve Planlama, Kurumlarda Dirençlilik ve Planlamaların Bütünleştirilmesi: İş ve Hizmet Sürekliliği, BT Veri-Kazanma, İşletmeler ve Kurumlarda İş güvenliği ve Çalışma Sağlığı, Kalite ve Kapasite arttırma 

7. Kurumsal Afet Direçliliği ve Kamu Yönetimi: Afet ve sosyal hizmetler ve kurumsal kapasite arttırma, Afet ve sosyal devlet, Afet sonrasındaki kurumsal yetkilerin koordinasyonu, Afet sebebiyle idarenin sorumluluğu ve yeniden yapılandırma, İyileştirme uygulamaları 

8. Kurumsal Afet Direçliliği ve Hukuk: Yapısal olmayan risk azaltma olarak yasal çalışmalar, Afet ve kentsel planlamanın hukuksal sorunları, Dünya ülkelerinde Afet sorumluluk hukuku ve uygulama sorunları, Afet bölgelerinin kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının yasal uygulamaları, Afet bölgelerindeki imar uygulamaları ve hukuki sorunlar, Yolsuzluk ve Afet, Afet Etiği, Afet sürecinin takip hukukuna etkisi, Afet sürecinin yargılama hukukuna etkisi, Afetten doğan davalar ve zaman aşımı sorunları, İyileştirmede İdarenin tazminat sorumluluğu, Toplumsal cinsiyet ve Afetlerden doğan hukuki sorunlar, İnsan hakları bağlamında Afet sürecinde yaşanan ihlaller, etik sorunlar, Afet sonrasında afet ekonomisinin hukuki boyutları ve yeniden yapılanma 

9. Müdahale ve Geçici Bakım: Afetlerden sonra arama-kurtarma, ilk yardım ve destek, Afet dirençliliğinde Acil Tıp’ın önemi , Psikososyal boyut penceresinden deprem öncesi sırası ve sonrasında yapılanlar yapılabilecekler, Psikolojik destek ve dirençlilik, Afet sonrası toplumsal travma ve çözüm yolları, Geçici Barınma Planlamasında sorunlar, Kaynak ve Bağış yönetimi, Afetlerde Moloz ve Katı Atık yönetimi uygulamaları 

10. Eğitimde Dirençlilik Çalışmaları: Formal eğitimde afet, İnformal eğitimde afet, Güvenli okullar, Eğitim programları ve toplumsal cinsiyete duyarlı afet risk yönetimi 

11. KBRN: Kimyasal Savunma ve Güvenlik, Biyolojik Savunma ve Güvenlik, Radyoaktif Savunma ve Güvenlik, Nükleer Savunma ve Güvenlik 

12. Mimarlık - Planlama ve Afetler: Akıllı Kentler ve Dirençlilik, Şehir ve Bölge Planlama ve Afet Yönetimi, Mimarlık ve Afet Yönetimi, Afet Yönetiminde Ekolojik Planlama ve Tasarım Yaklaşımı, Mimarlık ve Dirençlilik, Planlama ve Dirençlilik, Küresel İklim Değişiklikleri, Afetler ve Kentsel Dönüşüm, Afetler ve Kentsel Yenileme Sürdürememenin dayanılmaz ağırlığıyla yüzleşmemek için çok önemli olan bu Kongreyle ilgili detaylı bilgilere http:// www.idrcongress.org/ adresinden erişebilirsiniz.

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat