alexa
Fast Express tepe banner kampanya 2

Eskişehir'in göbeğindeki o arazi satışa çıkıyor! Tam 13 milyon lira...

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç Eskişehir'in göbeğindeki o arazi satışa çıkıyor! Tam 13 milyon lira...
A
a

Milli Emlak, Eskişehir'in en değerli merkezlerinden Sümer Mahallesi'ndeki konut alanı olan Hazine arazisini satışa çıkardı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk

Milli Emlak, Eskişehir'deki çeşitli konut ve arsaları ihaleyle satışa çıkardı. Satışa çıkarılan arsalar arasında kentin en değerli merkezlerinden Sümer Mahallesi'ndeki yaklaşık 6 bin metrekarelik konut alanı da yer alıyor. Yaklaşık 13 milyon lira tahmini bedelle satışa çıkacak 

Sümer Mahallesi'nde Sümer Park'ın yakınında bulunan ve imar planında konut alanı olduğu belirtilen arsa için tahmini bedel 12 milyon 856 bin 542 TL olarak açıklandı. Kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek ihale 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yayınlanan ihale ilanının detayları şöyle: 

Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sümer Mahallesinde bulunan 17396 ada 3 parsel no.lu, 5.993,08 m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında "Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı" olan taşınmazın Hazine hissesine düşen 4.678,90 m² si için tahmin edilen bedeli 12.856.542,00 TL, geçici teminat miktarı 3.214.135,50 TL'den 04/08/2021 tarihinde saat 10:00'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Arifiye Mah.Kıbrıs Şehitleri Cad.No:29 Odunpazarı/ESKİŞEHİR (Ayrıntılı irtibat telefonu: 0 222 230 39 54) adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü)  teşekkül edecek komisyon huzurunda ihale ile satışı yapılacaktır.

1-İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
2-İhaleye katılmak isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,
ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Eskişehir Merkez Şubesindeki İban TR690001000117000010005423 nolu hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur.
3. Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.
4-Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesinde belirtilen usule uygun şekilde hazırlanarak; İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlarının satışı K.D.V.’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
6- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde satış tutarı 5.000,00 TL' yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.
7- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
8- İhaleye katılacakların Covid-19 tedbirleri kapsamında HES kodu almaları gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.
9- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskişehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilinir." Adres: Arifiye Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad. No:29 Odunpazarı/ ESKİŞEHİR  Tel: 0 (222)230 39 54  

Ariman web reklam 2
1000
icon
Kani 15 Temmuz 2021 23:09

Neden satıyorlar ki......Yeşil alan olabilir...

0 0 Cevap Yaz
Uğur 15 Temmuz 2021 14:16

Yeşil alan olarak değerlendirilsin.Neden satılıyor.

0 0 Cevap Yaz
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat