Tepebaşı Belediye Başkanlığı İhale İlanı

A
a
T.C.
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
1-) İDARENİN
a) Adı                                                    :Tepebaşı Belediyesi
b) Adresi                                               :Hoşnudiye Mahallesi Şahin caddesi No:84 ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası            :0 222 2114000/3082 – 0 222 3208888
d)Elektronik posta adresi                :cevrekoruma@tepebasi.bel.tr.

2- İHALENİN KONUSU                               
Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işidir.

3- İHALENİN HANGİ USÜL İLE YAPILACAĞI

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile     

4- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH ve SAATTE YAPILACAĞI
İşin Niteliği, Süresi, Muhammen bedeli- Geçici teminatı- ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiş olan işin ihalesi Tepebaşı Belediyesi, Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.
 
 
İHALENİN KONUSU
 
İŞİN SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL
(Yıllık)
GEÇİCİ TEMİNAT       İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisinde tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi işi
 
 
 
3 Yıl
 
 
660.000,00 TL
 
 
59.400,00 TL
 
 
09/11/2023
 
 
10:30

5- İHALE DÖKÜMANLARININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
5.1- Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Hoşnudiye Mahallesi Şahin Caddesi No:84 Eskişehir adresinde bulunan Tepebaşı Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde görülüp incelenebileceği gibi, ihale günü saat en geç 09:00’a kadar 2.000,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. İhale şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine makbuz karşılığı yatırılacaktır.  

6- İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
a. Kanuni ikametgah belgesi,
b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
c. Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge,
d.1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, vekalet halinde vekalet edenlerin vekâletname ve imza beyanlarını vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
d.2. Gerçek kişilerin ise imza beyanlarını vermeleri,
e. İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge,
f. İş ortaklıklarında, ortakların hisse oranları ve işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirten noter onaylı ortaklık sözleşmesi,
g. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tehlikesiz atıklar için toplama ve ayırma konusunda alınmış olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.#ilangovtr    BASIN NO: ILN01917170

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi