Özel güvenlik hizmeti alınacaktır

A
a

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


İLLER BANKASI AŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ TÜM AÇIK VE KAPALI ALANLARIN 24 AY SÜRE VE 7 (YEDİ) SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ İLE KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/883708

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kırmızıtoprak Mh. Ufuktan Sk. No: 19 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

0222 226 1040 - 0222 226 1273

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

İLLER BANKASI AŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ TÜM AÇIK VE KAPALI ALANLARIN 24 AY SÜRE VE 7 (YEDİ) SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ İLE KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI HİZMET ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 (Yedi) Kişi Özel Güvenlik Personeli ile Özel Güvenlik Hizmetinin Tedarikine Yönelik Hizmet Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İller Bankası A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü yerleşkesi, Kırmızıtoprak Mh. Ufuktan Sk. No: 19 26020 - Odunpazarı / ESKİŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.10.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İller Bankası A.Ş. Eskişehir Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat, Kırmızıtoprak Mh. Ufuktan Sk. No: 19 26020 - Odunpazarı / ESKİŞEHİR


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Kapsamında alınmış "Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" (İhaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan şirket ortaklarının aynı kişiler olması zorunludur.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda bir sözleşmeye bağlı olarak yapılan her türlü Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr      BASIN NO: ILN01893792
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi