İnsan Suresi Okunuşu – Dehr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)

ABONE OL:google news abone ol butonu
Videoyu Aç İnsan Suresi Okunuşu – Dehr Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Faydaları (Diyanet Meali & Dinle)
A
a

İnsan Suresi, 31 ayetten oluşan bir suredir ve Medine döneminde indiği bilinmektedir. Mushaf'taki sıralamada yetmiş altıncı, iniş sırasına göre doksan sekizinci suredir. Bu sure, insanın yaratılışı, yaşamındaki sorumlulukları, ahirette karşılaşacağı nimetler ve cezalar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. İnsan Suresi'nin tefsiri ve fazileti de merak edilen konulardandır. Bu yazımızda sizlere İnsan Suresi'nin Türkçe anlamı, okunuşu, Arapça yazılışı, faziletleri ve faydalarını derledik.

Sütiş Eskişehir
Kazım Kurt Seçim 2024 DT haber içi
İnsan Suresi, ismini birinci ayette geçen "insan" kelimesinden almaktadır. Aynı ayette yer alan "ed-Dehr" kelimesi ile de Dehr Suresi olarak anılmaktadır, zira bu kelime zaman anlamına gelmektedir. Medine döneminde inmiş olan bu sure, toplamda 31 ayetten oluşmaktadır.

Surede, Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği vurgulanmakta ve bu kitabın bir öğüt ve nasihat olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Allah'ın irade ve yaratma sıfatları arasındaki ince çizgiden bahsedilerek, insanın yaratılış amacı ve sorumluluklarına değinilmektedir. İnsan Suresi, zaman kavramının da ele alındığı bir sure olup, içeriğinde derin anlamlar barındırmaktadır.  İnsan Suresi meali ve fazileti yazımızda yer almaktadır.

İşte İnsan Suresi okunuşu ve tefsiri…

İnsan Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim
1.Hel eta alel'insani hıynüm mined dehri lem yekun şey'en mezkura.
2.İnna halaknel'insane min nutfetin emşacin nebteliyhi fece'alnahu semiy'an basıyra.
3.İnna hedeynahussebiyle imma şakirav ve imma kefura.
4.İnna a'tedna lilkafiriyne selasile ve ağlalen ve se'ıyren.
5.İnnel'ebrare yeşrebune min ke'sin kane mizacuha kafura
6.Aynen yeşrebu biha 'ıbadullahi yufecciruneha tefciyra.
7.Yufune binnezri ve yehafune yevmen kane şerruhu mustetıyren.
8.Ve yut'ımunetta'ame 'ala hubbihi miskiynen ve yetiymen ve esiyren.
9.İnnema nut'ımukum livechillahi la nuriydu minkum cezaen ve la şukuren.
10.İnna nehafu min rabbina yevmen 'abusen kamtariyren.
11.Fevekahumullahu şerre zalikelyevmi ve lakkahum nadreten ve sururen.
12.Ve cezahum bima saberu cenneten ve hariyren.
13.Muttekiiyne fiyha 'alel'eraiki la yerevne fiyha şemsen ve la zemheriyren.
14.Ve daniyeten 'aleyhim zılaluha ve zullilet kutufuha tezliylen.
15.Ve yutafu 'aleyhim bianiyetin min fıddatin ve ekvabin kanet kavariyle.
16.Kavariyle min fıddatin kadderuha takdiyren.
17.Ve yuskavne fiyha ke'sen kane mizacuha zencebiylen.
18.'Aynen fiyha tusemma selsebiylen.
19.Ve yetufu 'aleyhim vildanun muhalledune iza reeytehum hasibtehum lu'luen mensuren.
20.Ve iza reeyte semme reeyte ne'ıymen ve mulken kebiyren.
21.'Aliyehum siyabu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullu esavire min fıddatin ve sekahum rabbuhum şeraben tahuren.
22.İnne haza kane lekum cezaen ve kane sa'yukum meşkuren.
23.İnna nahnu nezzelna 'aleykelkur'ane tenziylen.
24.Fasbir lihukmi rabbike ve la tutı' minhum asimen ev kefuren.
25.Veskurisme rabbike bukreten ve asıylen.
26.Ve minelleyli fescud lehu ve sebbıhhu leylen taviylen.
27.İnne haulai yuhıbbunel'acilete ve yezerune veraehum yevmen sekıylen.
28.Nahnu halaknahum ve şededna esrehum ve iza şi'na beddelna emsalehum tebdiylen.
29.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
30.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu innallahe kane 'aliymen hakiymen.
31.Yudhılu men yeşau fiv rahmetihi vezzalimiyne e'adde lehum 'azaben eliymen.

İnsan Suresi Türkçe Anlamı ve Meali

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla
1.İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti.
2.Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.
3.Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kateder.
4.Şüphesiz biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.
5.İyiler ise, katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler.
6.Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu (istedikleri şekilde) fışkırtıp akıtırlar.
7.O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar.
8.Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.
9.(Yedirdikleri kimselere şöyle derler:) "Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz."
10."Çünkü biz, asık suratlı, çetin bir günden (o günün azabından dolayı) Rabbimizden korkarız."
11.Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir.
12.Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysiler) ile mükafatlandırır.
13.Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.
14.Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri (kolayca alınacak şekilde) yakınlaştırılarak hazırlanmıştır.
15.Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
16.Gümüşten billur kaplar ki, onları (ihtiyaca göre) ölçüp düzenlemişlerdir.
17.Orada kendilerine, katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kâseden içirilir.
18.Orada bir pınar ki ona "selsebil" adı verilir.
19.Çevrelerinde, gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır.
20.Orada, görünce (sonsuz)nimetler ve büyük bir mülk (hükümranlık) görürsün.
21.Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir.
22.Onlara şöyle denecektir: "Şüphesiz bu sizin için bir mükâfattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür."
23.Şüphe yok ki, Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz.
24.O halde, Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme.
25.Sabah akşam Rabbinin adını an.
26.Gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et.
27.Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.
28.Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.
29.İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
30.Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
31.O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

İnsan Suresi Dinleİnsan Suresi Ne Anlatıyor?

İnsan Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yetmiş altıncı suresidir ve toplamda 31 ayetten oluşmaktadır. Bu sure, ahiret meselelerine odaklanarak, takva sahiplerine cennet müjdesini vermesiyle dikkat çeker.

Sure, genel olarak insanın yaratılışının ve nimetlere mazhar olmasının hikmetini anlama, Allah'a şükretme, azaptan sakınma, ve âhiretteki değerli nimetleri elde etmenin şartlarını yerine getirme konularında bir çağrı içermektedir. Ayrıca, sûre, önceki Kıyâme sûresinin tamamlayıcısı gibi, yeniden dirilmenin kesinliğini vurgular ve âhiret hallerini özetler.
İnsan Suresi'nin içeriği, insanın hayatının anlamını kavraması, Allah'a olan bağlılığı, şükretme sorumluluğu ve âhiret hayatına hazırlık gibi önemli temaları ele almaktadır. Bu sure, inananları Allah'a yönlendirirken, ahiret bilincini canlı tutarak insanın manevi gelişimine katkıda bulunur.
 

İnsan Suresi Okumanın Faydaları Ve Faziletleri

Hz. Peygamber'e hitap eden 23-24. ayetler, onun metanetini güçlendirmeyi ve peygamber olarak dinî duyarlılığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, 27. ayet, âkıbetlerini düşünmeden kendilerini aşırı dünya tutkularına kaptıranları eleştirmekte ve sure, bütün bu açıklamaların bir uyarı olduğunu, isteyenin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini ve zalimler için şiddetli bir azap hazırlandığını bildiren açıklamalarla sona ermektedir.
Hadislerde, Hz. Peygamber'in zaman zaman cuma günleri sabah namazlarında Secde ve İnsân surelerini okuduğu rivayet edilmiştir. Ayrıca, başka bir hadiste bir rek'atta Kıyâme ve İnsân surelerini okuduğuna dair bilgiler de bulunmaktadır. Bazı tefsirlerde, "Kim Hel etâ sûresini okursa Allah onu cennet ve ipek elbiselerle ödüllendirir" şeklinde bir hadisin yer aldığı belirtilmektedir.
 

İnsan Suresi Tesfiri Nedir?

İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman geçti. ﴾1﴿ Şüphesiz biz insanı, karışım halindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. ﴾2﴿
İnsan kelimesi, “beşer, insan topluluğu” anlamına gelen ins kökünden türetilmiş olup akıl ve fikir sahibi, konuşarak anlaşan sosyal bir varlık türünü ifade eder (Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü’l-Kur’ân, “ins” md.). Kur’an’da altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de insî (insanın her bir ferdi) geçmekte, bir âyette “enâsî”, 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. İlgili âyetlerin çokluğundan da anlaşıldığı üzere Kur’an’da insan çeşitli yönleriyle ele alınmış; onun nasıl yaratıldığı, mahiyeti ve yaratılış amacı bir bütünlük içinde anlatılmıştır (meselâ bk. Nisâ 4/1; Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-15; Kıyâmet 75/37; ayrıca bk. İlhan Kutluer, “İnsan”, DİA, XXII, 320-323).
Kıyâmet sûresinin son âyetlerinin devamı mahiyetindeki bu âyetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden insana, onun varlık alanına çıkmazdan önceki hiçliği, aslı ve yaratılış aşamaları hatırlatılarak bundan ibret alması ve ders çıkarması istenmiştir. İlk âyetteki hîn kelimesi “sınırlı bir zaman, bir süre” anlamına gelir; dehr ise “bir vakitle sınırlanmamış mutlak zaman” demektir (Râgıb el-İsfahânî, a.g.e., “hyn” ve “dhr” md.). Elmalılı âyetin bu kısmını şöyle açıklar: “Hîn”, mutlak ve bütün zamanı değil, zamandan, az veya çok bir müddeti, vakit gibi az veya çok bir cüzü ifade eder. Burada “dehr”in başlangıcı olan âlemin yaratılışı ile insanın yaratılışı noktalarıyla sınırlıdır. Hîn kelimesinin nekre (belirsiz) olması ise haddi zatında sınırlı olmakla beraber, insana nazaran miktarının meçhul olduğuna işarettir. Yani, şu muhakkak ki, insan cinsi âlemin yaratılışından hayli müddet sonra yaratılmıştır. Âlemin yaratılışı ile başlayan “dehr”den, insan cinsinin yaratılmasına kadar sizin için meçhul, ama yine de bu iki nokta ile sınırlı bir müddet cereyan etmiş, insana doğru gelmiştir. Öyle ki, o müddet zarfında insan, anılır, bu nam ile tanınır bir şey olmamıştır (IX, 5492-5493).
 
 Diğer yönden her bir insan, var olmazdan önce bir hiç, sonra babasının sulbünde bir sperm ve anasında bir yumurtadır. Daha sonra ana rahminde bir embriyo haline gelmektedir. Nitekim 2. âyette insanın “katışık bir nutfe”den yani ana rahminde döllenmiş bir yumurtadan yaratıldığı ifade buyurulmuştur. Kendisine görme, işitme gibi organlar da lutfedilen bu varlık artık yükümlülüklere muhatap ve imtihana tâbi tutulabilecek bir kıvama gelmiş olmaktadır (insanın yaratılış aşamaları hakkında bilgi için bk. Hac 22/5; Mü’minûn 23/12-15; Kıyâmet 75/37). 3. “Doğru yolu gösterdik” ifadesinden ne kastedildiği müfessirlerce farklı şekillerde açıklanmıştır: a) Biz insana hidâyet ve dalâlet, hayır ve şer yollarını açıklayarak tanıttık. Nitekim Beled sûresinin 10. âyetinde, “Biz ona iki yolu göstermedik mi?” buyurulmuştur; b) Mutluluk ve mutsuzluk yollarını açıkladık; c) Kâr ve zararını anlayacak yetenekte yarattık. Allah Teâlâ insanı akıllı, iradeli ve iyiyi kötüden ayırma kabiliyetine sahip değerli bir varlık olarak yaratmış; görevlendirdiği peygamberler ve indirdiği vahiyle ona doğru yolu göstermiş, aynı zamanda kendisine irade ve seçme hürriyeti vermiştir. Artık Allah’ın gösterdiği doğru yola girip şükredici olmak veya şeytana ve nefse uyarak Allah’ın verdiği imkân ve kabiliyetleri baskı altına alıp nankör olmak insanın kendi elindedir (krş. İsrâ 17/18-19; Kehf 18/29).

İNSAN SURESİNİN TEFSİRİNİN DETAYLI HALİ İÇİN TIKLAYIN

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi