11 adet taşınmazın yıkım işi

A
a
ATIŞ TEST VE DEĞERLENDİRME GRUP KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 11 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI İŞİ 
İHALE EDİLECEKTİR
Milli Savunma Bakanlığı Eskişehir İnşaat Emlak Bölge Başkanlığından:
‘ATIŞ TEST VE DEĞERLENDİRME GRUP KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 11 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI’ işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda ve moloz karşılığı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adı    : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR    İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :  ALANÖNÜ MAH. ALİ RIZA EFENDİ BULVARI 82/8-ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası  : 2222375930- 2222374682
ç) İhale dokümanının görülebileceği adres   : ALANÖNÜ MAH. ALİ RIZA EFENDİ BULVARI 82/8-ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR

2- İhale konusu işin
a) Adı : ATIŞ TEST VE DEĞERLENDİRME GRUP KOMUTANLIĞI ENVANTERİNDE BULUNAN 11 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 ADET TAŞINMAZIN YIKIMI
c) Yapılacağı/Teslim edileceği yer    : KARAPINAR/KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi    : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :İlgili belediye tarafından yıkım ruhsatının verilmesini müteakip 7 (Yedi) takvim günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır
e) Muhammen Bedeli    : 158.625,00 TL
(YüzellisekizbinaltıyüzyirmibeşTürkLirası)
                  
f) Geçici Teminat Bedeli (Muhammen Bedelin en az %3’ü) 
   : En az 4.758,75 TL 
(Dörtbinyediyüzellisekizlirayetmişbeşkuruş)

3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme)   tarih ve saati     : 10.11.2023 - 14:00

   b) İhale komisyonunun toplantı yeri: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI
   c)  Usulü : İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
       4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
 1.  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi. Bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 1. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
      ç) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubunun verilmesi,
 1. Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminatın yatırıldığına dair dekont/makbuz,
 2. İdari şartnamenin 9.1.(g) maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
 3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 4. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından bu maddenin (a), (b) ve (e) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 5. Gerçek kişi olması halinde ilk ilan tarihinden sonra alınmış; adli sicil kaydı,
       ı) Tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket
ise şirket müdürü ve ortaklarının tamamının ilk ilan tarihinden sonra alınmış adli sicil kaydı,
 1. İhaleye katılacak istekliler; Ticaret Sicil Gazetesinde geçen tüm ortaklarının ve imzaya yetkili kişilerin, T.C. Kimlik numaralarını ve ortaklık durumlarını gösteren “Ortaklık Teyit Belgesi”, Ticaret Sicil Tasdiknamesi” veya “Yetki Belgesinden” birisinin Ticaret Odasından alınmış onaylı asıl suretini ihale aşamasında yanlarında bulunduracaklardır. İstenmesi durumunda İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.
 2. Yapım Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen Y1 ve/veya Y2 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti.
 3. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge. 
 4. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz. 
        5- İhale dokümanı; 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’ndan temin edilebilecektir. İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihale dosyasını İhale Makamından imza karşılığı almak zorundadır. İhale Şartnamesi ile diğer evraklar MİLLİ SAVUNMA                  BAKANLIĞI ESKİŞEHİR İNŞAAT EMLAK BÖLGE BAŞKANLIĞI’nda mesai saatleri içerisinde (08:30-17:30) görülebilir.

        6- Teklifler ihale (Son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (Son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

        7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

        8- Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

2886 sayılı Kanunun 17. ve 18. maddeleri gereğince ilan olunur.
                                                                                                                                          
#ilangovtr      BASIN NO: ILN01920400
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi