Ahmet Ataç 15 02 2024

Yivsiz av tüfekleri ihaleyle satılacaktır

A
a
MİHALIÇÇIK KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLAR
SIRA NO: CİNSİ MARKASI / MODELİ SERİ NO BULUNDUĞU YER AÇIKLAMA TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Yarı Otomatik   16-0098 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 09:15
2 Horozlu Çakmaklı Dumansız S413 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 09:30
3 Yarı Otomatik Düzce Grup 12A-0890 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 09:45
4 Süperpoze Üzümlü 76962 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 4.200,00 1.260,00 13.03.2024 10:00
5 Çift Kırma Üzümlü 60772 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.500,00 750,00 13.03.2024 10:15
6 Yarı Otomatik Üzümlü 9057 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.250,00 675,00 13.03.2024 10:30
7 Çift Kırma Tüfsan 11225 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 10:45
8 Yarı Otomatik Mozberg 130426 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 11:00
9 Süperpoze Çiftsan 152916 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 5.000,00 1.500,00 13.03.2024 11:15
10 Çift Kırma Turanlar 21 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 11:30
11 Yarı Otomatik Tornado 13-0603 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 11:45
12 Yarı Otomatik Dört Yıldız 13-0476 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 13:00
13 Çift Kırma Üzümlü 74 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 13:15
14 Yarı Otomatik Egemen 13-0117 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 13:30
15 Süperpoze Cesa S9 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 13:45
16 Yarı Otomatik Browning 18-0582 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 14:00
17 Yarı Otomatik Tsunami 14-0107 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 14:15
18 Yarı Otomatik Oscar Torun 15G-0761 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 14:30
19 Yarı Otomatik Özler 26915 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 14:45
20 Süperpoze Durmaz 48 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 15:00
21 Tek Kırma Elkin 972 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 1.500,00 450,00 13.03.2024 15:15
22 Süperpoze Üzümlü 53161 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 4.200,00 1.260,00 13.03.2024 15:30
23 Yarı Otomatik İnterpres 2800 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.000,00 600,00 13.03.2024 15:45
24 Yarı Otomatik Ürkmez 24580 Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği Kullanılmıştır 2.500,00 750,00 13.03.2024 16:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınır ve taşınmaz malların ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi Gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliği odasında (Camikebir Mahallesi, Yunus Emre Caddesi No:25, 26900 Mihalıcçık/Eskişehir adresinde) yapılacaktır. (İrtibat Telefon No: 0222 631 21 70 Dahili: 16)                                                    
1- İhale ile satışa çıkarılan yivsiz av tüfekleri mesai saatleri içinde Mihalıççık Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
"2-  İhaleye katılmak isteyenlerin;
                a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)  
                b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
                c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, 
               ç) Geçici teminat belgesini, [Geçici teminat belgesi: Mihalıççık Malmüdürlüğü veznesine veya  T.C. Ziraat Bankası Mihalıççık Şubesindeki İban TR720001000120000010005413 no.lu  hesabına yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi/dekont veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içerir bilgilerin yazılması zorunludur.) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz],
               d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. "                                                    
3- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.                                                    
4- Av tüfeklerinin satış bedeli üzerinden alınması gereken tüm vergi ve harçlar ile diğer yasal yükümlülükler alıcıya aittir. Tüfeklerin ihale sonucunda alıcılara teslim edilebilmesi için alıcılarının ilgili mevzuat uyarınca yetkili makamlardan her bir tüfek için alacakları yivsiz tüfek ruhsatnamesini ya da yivsiz tüfek satın alma belgesi ya da yivsiz av tüfeği satıcılık bayiliği izin belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Aksi takdirde bedeli ödenmiş olsa dahi, satın aldıkları tüfek/tüfekler teslim edilmeyecektir.                                                     
5- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.                                                    
6- Bu ihaleye ilişkin bilgiler eskisehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelinde ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden görülebilir.                                                    
                                              İLAN OLUNUR         

#ilangovtr    BASIN NO: ILN01993505

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi