Ahmet Ataç 15 02 2024

Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır.

A
a
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ

TIBBİ SARF MALZEMELERİ (43 KALEM ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/883377
 
1-İdarenin
a) Adı : ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (HASTANE) BİRİMİ
b) Adresi : BÜYÜKDERE MH.PROF.DR.NABİ AVCI BULVARI NO:4 MEŞELİK KAMPÜSÜ 26480 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222392979/1007-1063 - 2222391477
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : TIBBİ SARF MALZEMELERİ (43 KALEM )
b) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ SARF MALZEMELERİ (43 KALEM )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Depoları
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 günde teslim edilecektir. İdare uygun gördüğü hallerde sözleşmenin bitim tarihi olan 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere malın teslim süresini uzatma veya teslim takvimini/şeklini değiştirme yetkisine sahiptir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin karşılıklı taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.09.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi e- İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Firmaların "SATIŞ YERİ YETKİ BELGESİ" olmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Numune,katolog,broşür vb istenmesi halinde,  istem yazısı ihale tarihinden sonra idaremiz tarafından 1. ve 2. avantajlı firmalara EKAP üzerinden tebliğ edilecektir. İstekliler yazının tebliğini takip eden 4 (dört) iş günü içinde numuneleri Hastanemiz Satınalma birimine tutanak karşılığında teslim edilecektir. Teslim edilen numunenin üzerinde ihale, istekli ve numune sunulan kalem bilgisi belirtilecektir.İşin uzmanlarınca yapılacak teklif değerlendirme sonrasında elenen firmaların yerine varsa sırasıyla diğer firmalardan Numune, Katalog, broşür veya buna benzer belgeler istenecektir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Sütür, ipek(Silk suture, sterile) İPEK KESKİN İĞNE 5/0 13 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, ipek(Silk suture, sterile) İPEK KESKİN İĞNE NO:0 35 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, ipek(Silk suture, sterile) İPEK YUVARLAK İĞNE 3/0 18 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, ipek(Silk suture, sterile) İPEK YUVARLAK İĞNE 3/0 25 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, ipek(Silk suture, sterile) İPEK YUVARLAK İĞNE NO:0 26 MM 75 CM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Poliglekapron sütür(Poliglecaprone suture) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN KESKİN İĞNE 2/0 35 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Poliglekapron sütür(Poliglecaprone suture) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN KESKİN İĞNE 4/0 19 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, poliglikonat(Polyglyconate suture) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN YUVARLAK İĞNE 2/0 26 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Poliglekapron sütür(Poliglecaprone suture) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN YUVARLAK İĞNE 3/0 30 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Poliglekapron sütür(Poliglecaprone suture) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN YUVARLAK İĞNE 5/0 16 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Polyester sütür, biyoemilebilir, multifilaman, antimikrobiyal olmayan(Polyester suture, bioabsorbable, multifilament, non-antimicrobial) SENTETİK HIZLI EMİLEBİLEN YUVARLAK İĞNE 6/0 13 MM
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 8. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Sütür, ipek(Silk suture, sterile) SERBEST İPEK 2/0
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 5. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR

Polyester sütür, biyoemilebilir, multifilaman, antimikrobiyal olmayan(Polyester suture, bioabsorbable, multifilament, non-antimicrobial) SERBEST POLYGLACTİNE 2/0
Belge Adı Açıklama
KOPMA DAYANIM TEST SONUCU TEKNİK ŞARTNAMENİN 15. MADDESİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLADIĞINA DAİR
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr   BASIN NO: ILN01884587

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi