Seyitgazi Milli Emlak Servis Şefliğinden ilan

A
a
İLAN
SEYİTGAZİ MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİNDEN
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
SIRA NO TAŞINMAZ NO  MAHALLE CİNSİ PAFTA  ADA PARSEL İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ AMAÇ - SÜRE AÇIKLAMA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) MUHAMMEN İLK YIL KİRA BEDELİ           (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ VE
SAATİ
1 26120103367 YAZIDERE Ham toprak i25.b.01.d 0 191 İmarsız Tam Tarımsal amaçlı olmak üzere 3 yıl Tarla olarak kısmi işgallidir. 25.000,00 13.500,00 TL 2.700,00 TL 18.04.2024 09:30
2 26120103373 YAZIDERE Kısmen taşlık Kısmen Ham Toprak İ25.a.05.c 0 273 İmarsız Tam Tarımsal amaçlı olmak üzere 3 yıl --- 15.900,00 8.500,00 TL 1.700,00 TL 18.04.2024 10:00
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR  
SIRA NO TAŞINMAZ NO  MAHALLE CİNSİ PAFTA  ADA PARSEL İMAR DURUMU HAZİNE HİSSESİ AÇIKLAMA YÜZÖLÇÜMÜ (m2) MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ VE
SAATİ
3 26120117786 CEVİZLİ Tarla J25-A-15-B,  J25-B-11-A 3581 62 İmarsız Tam Tarla olarak işgallidir. 3.791,40 115.000,00 TL 23.000,00 TL 18.04.2024 10:30
4 26120117787 CEVİZLİ Tarla J25-A-15-B-3 3581 63 İmarsız Tam Tarla olarak işgallidir. 947,74 30.000,00 TL 6.000,00 TL 18.04.2024 11:00
5 26120116707 ÖRENCİK Arsa J25-A-09-D-3-D 3196 6 İmarsız Tam Taşınmaz üzerindeki 45,05m2 ahır, 7,27m2 depo, 3,16m2 fırın binaları satış bedeline DAHİL DEĞİLİDİR. 930,10 373.000,00 TL 74.600,00 TL 18.04.2024 11:30
6 26120100464 DOĞANÇAYIR Üç Katlı Karkas Bina  1 4198 16 Taşkın Alan sınır içinde yola ve Konut alanına isabet etmektedir. Tam Taşınmaz üzerindeki 4 daire işgallidir. 2.029,03 8.400.000,00 TL 1.680.000,00 TL 18.04.2024 13:15
7 26120114843 AKİN Ham toprak J25-A-16-A-4,J25-A-16-1 4843 12 İmarsız Tam ------ 586,13 110.000,00 TL 22.000,00 TL 18.04.2024 13:45
8 26120114333 GÖKNEBİ Tarla J25-A-06-C 2157 1 İmarsız Tam ------ 8.802,84 310.000,00 TL 62.000,00 TL 18.04.2024 14:15
9 26120112941 AYVALI Ham toprak I25-D-24-D-4 159 11 İmarsız Tam ------ 15.358,46 1.100.000,00 TL 220.000,00 TL 18.04.2024 14:45

Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 16 adet taşınmaz malın satış ihalesi ve 3 adet taşınmaz malın kiralama ihalesi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Yunus Mah. Afyon Cad. Hükümet Konağı No:8 Kat:2 Seyitgazi/ESKİŞEHİR (Ayrıntı irtibat Telefonu: 0222 671 31 97) adresindeki Seyitgazi Hükümet Konağında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

1- İhaleye iştirak edeceklerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat bedelinin Seyitgazi Malmüdürlüğü Muhasebe Servisine yatırıldığına dair makbuzun, (Teminat verilmesi halinde 2886 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Teminat mektubunun, (geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir)  Özel Hukuk Tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri ile Vergi Kimlik numarasını gösterir belgeyi, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri zorunludur.                                                            

2- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.                                                            

3- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Seyitgazi Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                             

4- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.                                                            

5 -Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni (Tarım ve Hayvancılık amaçlı sınırli ayni hak tesisi ve kullanma izni hariç)  verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.                                       

6- İhalesi yapılacak yerlerden 1.,3.,4.,5.,6. sıradaki taşınmazlar işgalli durumda olup, diğer taşınmazların işgalli çıkması durumunda çıkacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.                                                            

7- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                            

8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.eskisehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.ttr internet adresinden öğrenilebilir. 
SEYİTGAZİ MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ  


#ilangovtr      BASIN NO: ILN02014811
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi