Sağlık taraması hizmeti alımı

A
a
SAĞLIK TARAMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı Sağlık Taraması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/26848
 
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunusemre Kampüsü 26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2223206858 - 2223206858
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 2024 Yılı Sağlık Taraması
b) Niteliği, türü ve miktarı : Üniversitemizin 2024 yılı yeni işe giriş personel alımlarında ve kadrolu personellere periyodik muayene kapsamında sağlık taraması yapılması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici firmanın merkezinde veya Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsünde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatörlüğünün belirlemiş olduğu noktalarda ve planlamış olduğu program dahilinde istenildiği zaman gezici İSG aracı ile de sağlık kontrolleri yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.03.2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Rektörlük Binası 3. Kat 408 Nolu İhale Odası Yunusemre Kampüsü 26470 Tepebaşı ESKİŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
OSGB YETKİ BELGESİ İstekliler T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş olan geçerli OSGB yetki belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.
GEZİCİ İŞ SAĞLIĞI ARACI İZİN BELGESİ İstekliler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen Gezici İSG Aracı İzin Belgesini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.
LABORATUVAR RUHSATI VEYA ANLAŞMASI İstekliler, laboratuvarlarının mikrobiyoloji ve biyokimya ruhsatı bulunacak veya dış laboratuvar anlaşması var ise bu hususa ait bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.
ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ Tıbbi tetkik işlemini gerçekleştirecek personele ait çalışma izin belgelerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek zorundadır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 




#ilangovtr            BASIN NO: ILN01968574

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi