Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar mal alımı

A
a
SU BAZLI EMÜLSİYON ASTAR (SEYRELTİLMİŞ) SATIN ALINACAKTIR
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar (Seyreltilmiş) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/763816
 
1-İdarenin
a) Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
b) Adresi : Arifiye Mahallesi Ikieylül Caddesi No : 53 26130 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2222115500 - 2222204236
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar (Seyreltilmiş)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 650 Ton Reçine Esaslı Su Bazlı Emülsiyon Astar (Seyreltilmiş)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Alpu İlçesi Büğdüz-Özdenk Beylikova İlçesi Süleymaniye-Dumluca Çifteler İlçesi Arslanlı-Sarıkavak Mahmudiye İlçesi Fahriye- Şerefiye Seyitgazi İlçesi Ayvalı-Arslanbeyli-A.Ş. Söğüt Seyitgazi İlçesi TCK-Sancar Sivrihisar İlçesi Zey-Dumluca Odunpazarı İlçesi Çamlıca Tepebaşı Emirceoğlu-Alınca
ç) Süresi/teslim tarihi : Asfalt malzeme, teknik şartnamede belirtilen yollara muayene ve kabul komisyonunun bilgisi dahilinde normal mesai saatlerinde, İdarenin izin ve talebi doğrultusunda teslim edilecektir. Mzelmeler sözleşmenin imzalanmasını takiben 90 takvim günü içerisinde tedarik edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 Takvim günü içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.07.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Arazi Uygulama Raporunu ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 #ilangovtr    BASIN NO: ILN02044938

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi