Ahmet Ataç 15 02 2024

Kanalizasyon ve içme suyu inşaatı yapım işi

A
a
MAHMUDİYE İLÇESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 
MAHMUDİYE İLÇESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/227511
 
1-İdarenin
a) Adı : ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ORHANGAZI MAHALLESI ÖMÜR MEVKII ARITMA TESISLERI 26160 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2223243020 - 2223242429
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : MAHMUDİYE İLÇESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON VE İÇMESUYU İNŞAATI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11.852,55 Metre Kanalizasyon ve İçme Suyu İnşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : ESKİŞEHİR İLİ MAHMUDİYE İLÇESİ VE MUHTELİF MAHALLELER
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.03.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık, İnşaat Mühendisliği olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
A.“MAHMUDİYE İLÇESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON, YAĞMURSUYU VE İÇMESUYU İNŞAATI” işinde değerlendirme isteklinin “Teklif Tutarı (60 puan)” , “Kalite ve Teknik Değer Niteliği (30 puan), Fiyat Dışı Unsur (İş Deneyim Belgeleri) (5 puan) ve Fiyat Dışı Unsur (Makine, Teçhizat ve Ekipman) (5 puan) maliyet yapılarının uyumu” ve “teknik değer nitelik puanı” üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif Tutarı Puanlaması: Teklif tutar puanlaması 60 puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait Teklif puanları ; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif tutarı, TF: İsteklinin teklif tutarı, ifade eder.

A.2. Kalite Ve Teknik Değer Niteliği Puanlaması: Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait teklif niteliği puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İş Kalemi No Tanım Puan İNŞ.1 Ø200 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 1 İNŞ.2 Ø300 MM BUHAR KÜRLÜ (MUFLU) BETON BORU DÖŞENMESİ 7 İNŞ.10 Ø300 MM’LİK 500 DZ.BUHAR KÜRLÜ MUAYENE BACASI TABAN ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (1 GİRİŞ, 1 ÇIKIŞLI) 2 İNŞ.11 KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 7 İNŞ.12 MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT TOPRAK KAZILMASI (DERİN KAZI) 2 İNŞ.13 MAKİNE İLE HER DERİNLİK VE HER GENİŞLİKTE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI (DERİN KAZI) 1 İNŞ.16 OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-30 MM. ÇAPINDA KIRMATAŞIN 30 CM TABAKALAR HALİNDE SERİLEREK TİTREŞİMLİ DARBELİ KOMPAKTÖR (9 HP) İLE SIKIŞTIRILARAK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İNŞAATLARINDA HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI 6 İNŞ.24 KANALİZASYON İNŞAATLARINDA SFERO DÖKÜM BACA KAPAĞI YAPILMASI, YERİNE KONMASI (Küresel Grafitili Dökme Demir) 3 MEK.1 ø 110 mm anma çaplı 10 atmosfer basınç dayanımlı PE 100 polietilenden mamul içme ve kullanma suyu borusu (TS EN 12201-2+A1) 1 30 Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin % 70 ile % 130 aralığında (% 70 ve % 130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri % 70 ile % 130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3.) Fiyat Dışı Unsur Puanlaması (İş Deneyim Belgeleri): Yeterlilik için istenen İş Deneyim Belgesi haricinde; İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %40 ından az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke inşaatı işlerini içeren İş deneyim belgesi noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması (5 puan) şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir.(*) A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri - Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belge sayısı 0 ise 0 Puan - Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belge sayısı 1 ise 2 Puan - Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belge sayısı 2 veya daha fazla ise 5 tam puan alacaktır. (*) Ancak Teknik değer nitelik puanlaması için sunulan iş deneyim belgeleri, A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belgesi işleri yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa, hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgeler ile tevsik etmesi şartıyla A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belgesi işlerine ait kısmının teklif bedelinin %40’ından az olmamak şartını sağlaması gerekmekte olup bu şartı sağlamadığı takdirde puan verilemeyecektir. A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren iki veya daha fazla adet iş deneyim belgesi sunulduğu takdirde her belgenin A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerine ait kısmının teklif bedelinin %40’ınden az olmamak şartını sağlaması gerekmektedir. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 5 (beş) puan olarak dikkate alınacaktır. İhaleye katılan isteklinin ortak girişim olmaması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı Alacağı TDNP - A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belgesi hiç olmaması halinde; 0 - A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet olması halinde; 2 - A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı en az 2 adet olması halinde; 5 Ortak girişimlerde ise 5 (beş) puan aşağıdaki hususlar çerçevesinde verilecektir; Ortaklık Yapısı Durumu Alacağı TDNP Puanı Pilot + Özel Ortak Pilot ortağın, teklif bedelinin %40’ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belgesi işlerini içeren en az 2 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (5 puan), 1 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (2 puan), Pilot ortağın, teklif bedelinin %40’ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belgesi işlerini içeren 1 adet ve Özel Ortağın, teklif bedelinin %40’ınden az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İş deneyim belgesi içeren 1 adet, toplamda en az 2 adet iş deneyim belgesi sunulması halinde (5 puan), ortakların toplamda 1 adet iş deneyim belgesi sunulması halinde (2 puan), Özel ortağın, teklif bedelinin %40’ından az olmamak şartını sağlayan A/IVgrubu işlerini içeren en az 2 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (5 puan), 1adet iş deneyim belgesi sunması halinde (2 puan), Pilot + Özel Ortak(1) + Özel Ortak(2) ve daha fazla ortaklıklar; Pilot ortağın, teklif bedelinin %40 ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren en az 2 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (5 puan), 1 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (2 puan), Özel ortaklardan herhangi birinin, teklif bedelinin %40 ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren en az 2 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (5 puan), 1 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (2 puan), Pilot ortağın, teklif bedelinin %40 ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren 1 adet ve Özel ortaklardan herhangi birinin, teklif bedelinin %40 ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren 1 adet, toplamda en az 2 adet iş deneyim belgesi sunulması halinde (5 puan), ortakların toplamda 1 adet iş deneyim belgesi sunulması halinde (2 puan), Özel ortakların, teklif bedelinin %40 ından az olmamak şartını sağlayan A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke işlerini içeren toplamda en az 2 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (5 puan), ortakların toplamda 1 adet iş deneyim belgesi sunması halinde (2 puan) Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) için sunulan veya dikkate alınan İş Deneyim Belgelerinden İş Denetleme ve/veya İş Yönetme Belgesi sunan İsteklilere TDNP olarak 0(sıfır) puan verilecektir. İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Ortak girişimlerde ise 5 (beş) puan aşağıdaki hususlar çerçevesinde verilecektir; A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Puanı Pilot Ortak Özel Ortak 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 puan 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 puan 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 puan 2 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan İhaleye katılan isteklinin 1 tane pilot ortak ve 2 veya daha fazla özel ortaktan oluşması durumunda puanlama aşağıdaki tablodaki esaslar çerçevesinde yapılır; A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı Alınacak TDNP Pilot Ortak Özel Ortakların TOPLAMI 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 puan 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 puan 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 puan 2 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan 0 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 2 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 1 adet A/IV grubu yapım işlerinden Kanalizasyon ve/veya Yağmursuyu ve/veya İçmesuyu Şebeke İşleri içeren İş Deneyimi Belge Sayısı 5 puan

A.4) Fiyat Dışı Unsur Puanlaması (Makine, Teçhizat ve Ekipman): Sözleşmenin 23.4 maddesindeki yüklenici işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak işyerinde bulundurmak zorundadır ifadesinde belirtilen; 2 Adet Kazıcı Yükleyici (Ekskavatör en az 100 HP kapasiteli) ile 4 Adet Kamyon (Damperli en az 7000 kg kapasiteli)’un kendi malı olduğunu gösteren belgeleri ihaleye sunması halinde 5 puan alacaktır. Sunulmaz ise 0 puan alacaktır.

4. DEĞERLENDİRME PUANLAMASI Değerlendirme puanı (DP), Teklif Fiyat Puanı, Kalite ve Teknik Değer Niteliği puanı ve Fiyat Dışı Unsur (İş Deneyim Belgeleri),Fiyat Dışı Unsur (Makine, Teçhizat ve Ekipman)puanı toplamıdır. DP (100) = TP(60)+KTDNP(30)+Fiyat Dışı Unsur Puanı (İş Deneyim Belgeleri)(5), Fiyat Dışı Unsur Puanı (Makine, Teçhizat ve Ekipman) (5) toplamıdır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
-08.05.2022 tarih ve 31829 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği' nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.
 

#ilangovtr    BASIN NO: ILN01990505

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi