Eskişehir Sulama Birliği'nden ilan

A
a
T.C.
ESKİŞEHİR SULAMA BİRLİĞİ
İLAN
 
Mülkiyeti Birliğimize ait 71 Evler Mah Gülertan Sok. No:51-1/2 Eskişehir adresinde bulunan 715m² lik sosyal tesis alanı, 1 yıllığına (31.12.2024 son tarih) davet, toplantı, çay bahçesi v.b. işler amacı ile işletilmek üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir. Teklifler her yıl için ayrı ayrı belirtilecektir. Geçici Teminat ve Kesin Teminat 1 Yıllık kira bedeli toplamı baz alınarak verilecektir.
 
Muhammen Bedel(TL)
1. YIL 250.000,00 TL
TOPLAM 250.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 7500,00 TL
İHALE TARİH VE SAATİ 30/04/2024
SAAT: 10:00

I) İstekliler İhale Şartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında 71 Evler Mah. Gülertan Sok. No:51 Eskişehir adresinde, Birlik hizmet binasında bulunan Yazı İşleri bürosunda görebilir ve 150,00 TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
II) İhaleye katılabilmek için; İstekliler hazırlayacakları ihale dosyalarını, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Birlik Hizmet Binasında hazır bulunan İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
İsteklinin;
a) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi.(2024 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)
b)Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.
c) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veyahut ta Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
c1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
c2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (2024 yılında alınmış)                                                    
d) Noter tasdikli İmza sirkülerini vermesi.
d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2024 yılı tasdikli)
d2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2024 yılı tasdikli)
e) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (2024 yılı tasdikli)
f) Ortak girişim olması halinde bu iş için örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.
g) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.
h) Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı Saymanlığına yatırılmış yukarıda tutarı belirtilen nakit geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Eskişehir Sulama Birliği Başkanlığı adına alınmış limit dahili ve süresiz teyitli Banka Geçici Teminat Mektubu. 
ı)İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
i) İstekliler, Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı yukarıdaki sayılan belgeleri vermek zorundadır.
j) En az beş yıllık iş yeri açma ve çalışma ruhsatı belgesini vermek zorundadır.
III- Telgraf, faks veya posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
IV- İş bu ilana ait ihale karar pulu bedeli (%05,69) ve sözleşme damga vergisi (%09,48) ihale üzerinde kalan kişi ve firmadan sözleşme yapılmadan önce tahsil edilecektir.
V- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL:0222-2171087 fax:0222-2171080 Email:esksulama@gmail.com
 
#ilangovtr     BASIN NO: ILN02018645

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi