50 adet taşınmaz malın satış ihalesi

A
a
Büyük halini görmek için üzerine tıklayın
Eskişehir Seyitgazi taşınmaz satışı 09 08 2023


 
            Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı belirtilen 50 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Yunus Mah. Afyon Cad. Hükümet Konağı No:8 Kat:2 Seyitgazi/ESKİŞEHİR (Ayrıntı irtibat Telefonu: 0222 671 31 97) adresindeki Seyitgazi Kaymakamlığımızda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
            29 yıl süreli İrtifak hakkı ihalesi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)'nün 28.04.2023 tarih ve 6314976 sayılı yazılarına göre üzerinde; "'Taşınmazın 396020,72m2lik kısmında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı  Lisansız Elektrik üretimi amacıyla 29 (yirmidokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan İrtifak Hakkı tesisi"  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Seyitgazi Kaymakamlığında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
            30 yıl süreli İrtifak Hakkı ihalesi ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Müdürlüğü)'nün 31.05.2023 tarih ve 6305127 sayılı yazılarına göre üzerinde; "imar planı ile getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak projeye dayalı organize Hayvancılık/ Hayvancılık amacıyla irtifak hakkı tesisi yapılmak üzere"  2886  Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Seyitgazi Kaymakamlığında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
           1- İhaleye iştirak edeceklerin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı suretini, kanuni ikametgah belgesini, Geçici teminat bedelinin Seyitgazi Malmüdürlüğü Muhasebe Servisine yatırıldığına dair makbuzun, (Teminat verilmesi halinde 2886 Sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.) Teminat mektubunun, (geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının bulunması gerekir)  Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
          2- İrtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ilişkin ihalelerde ihaleye katılacakların ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte;
                     a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi,
                     b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir.
          3- Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
          4- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.
          5- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında;
                     a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler,
                     b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler,
                     c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir.
               (2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir.
               (3)  Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar.
          6- Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir.
          7-  a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir.
               b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir.
          8- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir.
               (2) Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik  Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir.
               (3) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir.
          9- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır.
          10- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
          11- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Seyitgazi Milli Emlak Servis Şefliğinde ücretsiz görülebilir.     
         12- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malın satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır, taksitli ödenmesi halinde satış bedelinin en az 1/4’ü peşin kalanı 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
         13 -Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni (Tarım ve Hayvancılık amaçlı sınırli ayni hak tesisi ve kullanma izni hariç)  verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından;  5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
          14- İhalesi yapılacak yerlerden 1.,5., 8., 9., 10., 11., 32., 33., 44., 45. ve 46. sıradakilerin işgalcisi olup, diğer taşınmazların da işgalli çıkması durumunda çıkacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.
          15- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
          16-Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.eskisehir.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.ttr internet adresinden öğrenilebilir.

SEYİTGAZİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

#ilangovtr     BASIN NO:ILN01869539
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi