46 kalem laboratuvar sarf malzeme alımı

A
a
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -YUNUS EMRE-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

46 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2024/571442
 
1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -YUNUS EMRE-ESKİŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : ULUÖNDER MAH.FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:1 26190 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 2223309999 - 2223357258
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 46 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 46 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastanesi Başhekimliği- Uluönder Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:1 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu malzemeler idarenin talebi doğrultusunda siparişe istinaden maksimum 8 partide teslim edilecekir. Teslimatlar (Siparişin yükleniciye teklif mektubunda verilen telefon, faks numarasına veya adresine yazılı olarak tebliğinden itibaren) 10(on) gün içerisinde Muayene Kabul Komisyonu gözetiminde Hastanenin ilgili deposuna Teslim edilecektir. Teslim tarihi ve saati en az bir gün öncesinde Hastanenin ilgili deposuna bildirilecek, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde teslimat yapılmayacaktır. Teslim sırasında yüklenici firmadan yetkili en az bir kişi mutlaka bulunacak, kargo elamanlarının bırakıp gittiği malzemeler kabul edilmeyecektir. Bırakılan bu malzemelerin muhafazasından veya geri gönderilmesinden hastanelerimiz sorumlu olmayıp malzemelerin ambar yetkilisi tarafından gösterilen raflara yerleştirilip depoya istiflenmesi yükleniciye aittir. Teslim edilecek malzemeler, teknik şartnameye ve bırakılan numuneye uygunluğu kontrol edildikten sonra teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yunus Emre Devlet Hastanesi Hastanesi Başhekimliği- Uluönder Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:1 26190 Tepebaşı / ESKİŞEHİR - İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini Tüm Kısımlar için İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesini sunacaklardır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
ÜTS Kayıt ve Bildirimi Tüm Kısımlar için a)Teklif edilecek ürünlerin (TİTUBB veya ÜTS) kayıtlı olması ve (TİTUBB veya ÜTS)'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
Firmanın ÜTS Kayıtı Tüm Kısımlar için b)İstekli üretici ve imalatçı firma ise Ulusal Bilgi Bankası firma numarası, bayi ise ulusal Bilgi Bankası bayi numarasını verecektir. İstekliler ürünleri ile ilgili TİTUBB veya ÜTS kaydı numarasını Yeterlilik bilgileri Formuna yazacaklardır. Mevzuat gereği TİTUBB/ÜTS kaydı gerektirmeyen ürünler için ise istekliler, ürüne dair bu durumu (Sağlık Bakanlığından alınmış) yazılı olarak belirteceklerdir. Teknik şartnamelerde belirtilen belge ve kriterler sağlanmalıdır. Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Numune Tüm Kısımlar için İstekliler teklif edeceği malların numunelerini ihale saatinden sonra komisyonun talebi doğrultusunda EKAP üzerinden yapılacak tebligata istinaden istekli firmaların kendileri düzenleyecekleri Tutanak ile birlikte kutu içinde üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırıp satınalma birimine elden ya da kargo yolu ile teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kalem numarası ve adını gösterir etiket (düşmeyecek şekilde yapıştırılmış) bulunmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog Tüm Kısımlar için İstekliler teklif edeceği malların numunelerini ihale saatinden sonra komisyonun talebi doğrultusunda EKAP üzerinden yapılacak tebligata istinaden istekli firmaların kendileri düzenleyecekleri Tutanak ile birlikte kutu içinde üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırıp satınalma birimine elden ya da kargo yolu ile teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerinde firma adı, ihale kalem numarası ve adını gösterir etiket (düşmeyecek şekilde yapıştırılmış) bulunmalıdır. Tek ortağın sunması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
#ilangovtr     BASIN NO: ILN02027154

 
Bu Eskişehir haberi ilginizi çekebilir! İlginç Eskişehir haberi