Patates ve Kuru Soğan mal alımı

A
a

İHALE İLANI

1.ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
Patates ve Kuru Soğan mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/372579

 

1-İdarenin

a) Adı

:

1.ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

b) Adresi

:

Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

222 237 59 00 / 5022 - -----

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Patates ve Kuru Soğan

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 Kilogram Patates 20.000 Kilogram Kuru Soğan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Genel Malzeme Komutanlığı Yiyecek Depoları-Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Taahhüt konusu mallar, sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren günlük ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. İşin süresi 30 Haziran 2024 tarihini geçmeyecektir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen gün olarak kabul edilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.05.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı-Şeker Mah. Çevre Yolu Kartal Kavşağı No:Bila 26120 - TEPEBAŞI/ ESKİŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olunduğuna ilişkin belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

#ilangovtr         BASIN NO: ILN01819901
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat